1.
Doroshenko A, Kolosov M, Mchedlov-Petrossyan N, Korobov A. To the 80th anniversary of the birthday of professor Valeriy Dmytrovych Orlov (14.08.1941–14.12.2017). Khark. Univ. Bull. Chem. Ser. [Internet]. 2021Sep.3 [cited 2023Nov.29];(37):6-18. Available from: https://periodicals.karazin.ua/chemistry/article/view/18767