Doroshenko, A., Kolosov, M., Mchedlov-Petrossyan, N. and Korobov, A. (2021) β€œTo the 80th anniversary of the birthday of professor Valeriy Dmytrovych Orlov (14.08.1941–14.12.2017)”, Kharkiv University Bulletin. Chemical Series, (37), pp. 6-18. doi: 10.26565/2220-637X-2021-37-01.