1. Doroshenko A., Kolosov M., Mchedlov-Petrossyan N., Korobov A. To the 80th anniversary of the birthday of professor Valeriy Dmytrovych Orlov (14.08.1941–14.12.2017) // Kharkiv University Bulletin. Chemical Series. 2021. № 37. C. 6-18.