Doroshenko, Andrey, Maksim Kolosov, Nikolay Mchedlov-Petrossyan, and Alexander Korobov. 2021. β€œTo the 80th Anniversary of the Birthday of Professor Valeriy Dmytrovych Orlov (14.08.1941–14.12.2017)”. Kharkiv University Bulletin. Chemical Series, no. 37 (September), 6-18. https://doi.org/10.26565/2220-637X-2021-37-01.