DOROSHENKO, A.; KOLOSOV, M.; MCHEDLOV-PETROSSYAN, N.; KOROBOV, A. To the 80th anniversary of the birthday of professor Valeriy Dmytrovych Orlov (14.08.1941–14.12.2017). Kharkiv University Bulletin. Chemical Series, n. 37, p. 6-18, 3 Sep. 2021.