Doroshenko, A., Kolosov, M., Mchedlov-Petrossyan, N., & Korobov, A. (2021). To the 80th anniversary of the birthday of professor Valeriy Dmytrovych Orlov (14.08.1941–14.12.2017). Kharkiv University Bulletin. Chemical Series, (37), 6-18. https://doi.org/10.26565/2220-637X-2021-37-01