(1)
Doroshenko, A.; Kolosov, M.; Mchedlov-Petrossyan, N.; Korobov, A. To the 80th Anniversary of the Birthday of Professor Valeriy Dmytrovych Orlov (14.08.1941–14.12.2017). Khark. Univ. Bull. Chem. Ser. 2021, 6-18.