[1]
Doroshenko, A., Kolosov, M., Mchedlov-Petrossyan, N. and Korobov, A. 2021. To the 80th anniversary of the birthday of professor Valeriy Dmytrovych Orlov (14.08.1941–14.12.2017). Kharkiv University Bulletin. Chemical Series. 37 (Sep. 2021), 6-18. DOI:https://doi.org/10.26565/2220-637X-2021-37-01.