Khorunzhaya, O. V., V. A. Kashpur, and V. Y. Maleev. “Hydration of DNA - Polyamine Complexes”. Biophysical Bulletin, Vol. 1, no. 22, June 2008, pp. 5-13, https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/6445.