[1]
O. V. Khorunzhaya, V. A. Kashpur, and V. Y. Maleev, “Hydration of DNA - polyamine complexes”, Bioph. Bull., vol. 1, no. 22, pp. 5-13, Jun. 2008.