1. Zobnina V.G., Boryak O.O., Kosevich M.V., Chagovets V.V., Orlov V.V., Snegir V.V., Pokrovsky V.A., Zhivotova E.N., Zhinchenko A.V., Gomory A. Mass spectrometric study of interactions of amino acids with cryoprotectors. Proline and oxyethylated glycerol derivatives // Biophysical Bulletin. 2009. № 22 (1). C. 103-115.