1. Vashchenko O.V., Kasian N.A., Pashynska V.A., Kosevich M.V., Sadchenko A.O., Tishko D.N., Tishko T.V., Titar V.P., Lisetski L.N. Intermolecular interactions of decamethoxinum and acetylsalicylic acid in systems of various complexity levels // Biophysical Bulletin. 2016. № 34 (2). C. 5-15.