VASHCHENKO, O. V.; KASIAN, N. A.; PASHYNSKA, V. A.; KOSEVICH, M. V.; SADCHENKO, A. O.; TISHKO, D. N.; TISHKO, T. V.; TITAR, V. P.; LISETSKI, L. N. Intermolecular interactions of decamethoxinum and acetylsalicylic acid in systems of various complexity levels. Biophysical Bulletin, v. 2, n. 34, p. 5-15, 25 Jul. 2016.