Vashchenko, O. V., Kasian, N. A., Pashynska, V. A., Kosevich, M. V., Sadchenko, A. O., Tishko, D. N., Tishko, T. V., Titar, V. P., & Lisetski, L. N. (2016). Intermolecular interactions of decamethoxinum and acetylsalicylic acid in systems of various complexity levels. Biophysical Bulletin, 2(34), 5-15. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/4842