Sukhoviya, M. I., Birdus, S. E., Shafranyosh, M. I., Svida, Y. Y., & Shafranyosh, I. I. (2019). Молекулярні механізми впливу повільних електронів на біологічні структури. Біофізичний вісник, (42), 68-74. https://doi.org/10.26565/2075-3810-2019-42-06