(1)
Vashchenko, O. V.; Kasian, N. A.; Pashynska, V. A.; Kosevich, M. V.; Sadchenko, A. O.; Tishko, D. N.; Tishko, T. V.; Titar, V. P.; Lisetski, L. N. Intermolecular Interactions of Decamethoxinum and Acetylsalicylic Acid in Systems of Various Complexity Levels. Bioph. Bull. 2016, 2, 5-15.