(1)
Sukhoviya, M. I.; Birdus, S. E.; Shafranyosh, M. I.; Svida, Y. Y.; Shafranyosh, I. I. Молекулярні механізми впливу повільних електронів на біологічні структури. Біофіз. вісн. 2019, 68-74.