[1]
Vashchenko, O.V., Kasian, N.A., Pashynska, V.A., Kosevich, M.V., Sadchenko, A.O., Tishko, D.N., Tishko, T.V., Titar, V.P. and Lisetski, L.N. 2016. Intermolecular interactions of decamethoxinum and acetylsalicylic acid in systems of various complexity levels. Biophysical Bulletin. 2, 34 (Jul. 2016), 5-15.