Boyko, V. V., I. V. Belozorov, KudrevichА. N., NovikovY. А., SavvyS. А., V. G. Groma, SаrianI. V., BodrovaА. Y., V. V. Zhidezky, і D. P. Zamyatin. «СТЕНТУВАННЯ СТРАВОХІДНИХ АНАСТОМОЗІВ». Актуальні проблеми сучасної медицини 1, no. 1 (Квітень 21, 2018): 8-11. дата звернення Серпень 16, 2022. https://periodicals.karazin.ua/apmm/article/view/10522.