Boyko, V. V., I. V. Belozorov, KudrevichА. N., NovikovY. А., SavvyS. А., V. G. Groma, SаrianI. V., BodrovaА. Y., V. V. Zhidezky, і D. P. Zamyatin. «СТЕНТУВАННЯ СТРАВОХІДНИХ АНАСТОМОЗІВ». Актуальні проблеми сучасної медицини, вип. 1, вип. 1, Квітень 2018, с. 8-11, doi:10.26565/2617-409X-2018-1-02.