Chernuskyi, V. H., Popov, M. M., HovalenkovaО. L., Letiaho, H. V., Kashina-Yarmak, V. L. і YevdokymovaТ. V. (2018) «НЕСПЕЦИФІЧНІ ФАКТОРИ ІМУНІТЕТУ У ПАТОГЕНЕЗІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ», Актуальні проблеми сучасної медицини, 1(1), с. 50-56. doi: 10.26565/2617-409X-2018-1-09.