Boyko, V. V., Belozorov, I. V., KudrevichА. N., NovikovY. А., SavvyS. А., Groma, V. G., SаrianI. V., BodrovaА. Y., Zhidezky, V. V. і Zamyatin, D. P. (2018) «СТЕНТУВАННЯ СТРАВОХІДНИХ АНАСТОМОЗІВ», Актуальні проблеми сучасної медицини, 1(1), с. 8-11. doi: 10.26565/2617-409X-2018-1-02.