Chernuskyi, V. H., M. M. Popov, HovalenkovaО. L., H. V. Letiaho, V. L. Kashina-Yarmak, і YevdokymovaТ. V. 2018. «НЕСПЕЦИФІЧНІ ФАКТОРИ ІМУНІТЕТУ У ПАТОГЕНЕЗІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ». Актуальні проблеми сучасної медицини 1 (1), 50-56. https://doi.org/10.26565/2617-409X-2018-1-09.