CHERNUSKYI, V. H.; POPOV, M. M.; HovalenkovaО. L.; LETIAHO, H. V.; KASHINA-YARMAK, V. L.; YevdokymovaТ. V. НЕСПЕЦИФІЧНІ ФАКТОРИ ІМУНІТЕТУ У ПАТОГЕНЕЗІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ. Актуальні проблеми сучасної медицини, v. 1, n. 1, p. 50-56, 21 Квіт 2018.