BOYKO, V. V.; BELOZOROV, I. V.; KudrevichА. N.; NovikovY. А.; SavvyS. А.; GROMA, V. G.; SаrianI. V.; BodrovaА. Y.; ZHIDEZKY, V. V.; ZAMYATIN, D. P. СТЕНТУВАННЯ СТРАВОХІДНИХ АНАСТОМОЗІВ. Актуальні проблеми сучасної медицини, v. 1, n. 1, p. 8-11, 21 Квіт 2018.