Chernuskyi, V. H., Popov, M. M., HovalenkovaО. L., Letiaho, H. V., Kashina-Yarmak, V. L., & YevdokymovaТ. V. (2018). НЕСПЕЦИФІЧНІ ФАКТОРИ ІМУНІТЕТУ У ПАТОГЕНЕЗІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ. Актуальні проблеми сучасної медицини, 1(1), 50-56. https://doi.org/10.26565/2617-409X-2018-1-09