(1)
Chernuskyi, V. H.; Popov, M. M.; HovalenkovaО. L.; Letiaho, H. V.; Kashina-Yarmak, V. L.; YevdokymovaТ. V. НЕСПЕЦИФІЧНІ ФАКТОРИ ІМУНІТЕТУ У ПАТОГЕНЕЗІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ. АПСM 2018, 1, 50-56.