(1)
Boyko, V. V.; Belozorov, I. V.; KudrevichА. N.; NovikovY. А.; SavvyS. А.; Groma, V. G.; SаrianI. V.; BodrovaА. Y.; Zhidezky, V. V.; Zamyatin, D. P. СТЕНТУВАННЯ СТРАВОХІДНИХ АНАСТОМОЗІВ. АПСM 2018, 1, 8-11.