[1]
Chernuskyi, V.H., Popov, M.M., HovalenkovaО.L., Letiaho, H.V., Kashina-Yarmak, V.L. і YevdokymovaТ.V. 2018. НЕСПЕЦИФІЧНІ ФАКТОРИ ІМУНІТЕТУ У ПАТОГЕНЕЗІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ. Актуальні проблеми сучасної медицини. 1, 1 (Квіт 2018), 50-56. DOI:https://doi.org/10.26565/2617-409X-2018-1-09.