[1]
Boyko, V.V., Belozorov, I.V., KudrevichА.N., NovikovY.А., SavvyS.А., Groma, V.G., SаrianI.V., BodrovaА.Y., Zhidezky, V.V. і Zamyatin, D.P. 2018. СТЕНТУВАННЯ СТРАВОХІДНИХ АНАСТОМОЗІВ. Актуальні проблеми сучасної медицини. 1, 1 (Квіт 2018), 8-11. DOI:https://doi.org/10.26565/2617-409X-2018-1-02.