Редакційна політика

Галузь та проблематика

У журналі розкриваються питання теорії та практичного застосування досліджень соціально-економічної географії в регіонах України та у світі. У журналі публікуються статті теоретико-методологічного та прикладного характеру, що відображають результати суспільно-географічних досліджень провідних вчених, викладачів, аспірантів України і зарубіжних країн.

Журнал становить інтерес для викладачів вищих закладів освіти, науковців, студентів і фахівців у галузі суспільної географії.

Журнал має такі рубрики. До рубрики «Горизонти науки» приймаються статті провідних науковців, у яких висвітлюються питання теорії та методології сучасних суспільно-географічних досліджень, піднімаються проблеми нових теоретико-методологічних підходів у науці. У рубриці «Наукові повідомлення» публікуються результати прикладних суспільно-географічних досліджень на  матеріалах регіонів України та інших країн. Рубрика «Дослідження молодих науковців» дає можливість аспірантам та здобувачам наукового ступеня публікувати результати власних дисертаційних досліджень. У рубриці «Рецензії» розміщуються рецензії на монографії та інші наукові видання, що вийшли у світ. Рубрика «Постаті» присвячена видатним науковцям у галузі суспільної географії. У ній висвітлюється їх життєвий і творчий шлях та внесок у розвиток географічної науки. У рубриці «Ювілеї» публікуються вітання із знаменними датами провідних вчених – суспільних географів.

 

Політика розділів

Горизонти науки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Наукові повідомлення

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Дослідження молодих науковців

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Рецензії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Постаті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Ювілеї

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Подвійне «сліпе» рецензування: Рецензентам невідома інформація про авторів, а авторам невідома інформація про рецензентів. Так зване незалежне рецензування. Є як мінімум 2 або більше рецензентів для рецензування всіх статей випуску.  

Після подання авторами редактор перевіряє матеріали на відповідність правилам та профілю журналу, а також на наявність неправомірних запозичень. У випадку невідповідності статті вимогам вона відхиляється.

Статті публікуються після отримання позитивних відгуків від двох рецензентів, призначених редакцією. До рецензування залучаються члени редколегії та міжнародної ради журналу "Часопис соціально-економічної географії" – фахівці з тематики, до якої належить подання, а також запрошуються сторонні науковці, коло інтересів яких співпадає з темою роботи. Рецензенти оцінюють статтю з точки зору оригінальності результатів, адекватності методів і відповідності аналізу висновкам, та приймають рішення щодо прийняття статті без змін, після усунення зауважень або відхилення. 

Редактор вивчає рецензовані матеріали, вносить коментарі, приймає рішення щодо публікації.

Термін проходження процесу рецензування складає два тижні. Після отримання авторами статей рецензій їм надається два тижні на усунення зауважень рецензентів та редакції.

 

 

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Періодичність публікації

Журнал виходить двічі на рік: жовтень-листопад, квітень-травень.

 

Етичний кодекс

Редакція "Часопису соціально-економічної географії" у своїй діяльності керується нормами, викладеними у роботі Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для редакторів (уклад. О.О. Гужва, І.О. Солдатенко, Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017), Етичним кодексом ученого України та документом Норми поведінки й найкраща практика для редакторів (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), складеним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org).

Автори та рецензенти керуються Етичним кодексом ученого України

Міжнародні стандарти для редакторів

Міжнародні стандарти для авторів

 

Редакційна колегія

Нємець Людмила Миколаївна – голова редакційної колегії, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail: soc-econom-region@karazin.ua

Олійник Ярослав Богданович – шеф-редактор, доктор економічних наук, професор, академік АПН України, декан географічного факультету,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, e-mail: oliynik_ya@univ.kiev.ua

Голіков Артур Павлович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail: golikovartur@ukr.net

Костріков Сергій Васильович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail: sergiy.kostrikov@gmail.com

Мезенцев Костянтин Володимирович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, e-mail: k_mez@ukr.net

Нємець Костянтин Аркадійович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail: konstantin.nemets@karazin.ua

Пересадько Віліна Анатоліївна – доктор географічних наук, професор, декан факультету геології, географії, рекреації і туризму, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail: vilinaperesadko@gmail.com

Руденко Валерій Петрович – доктор географічних наук, професор, декан географічного факультету, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, e-mail: rudenko_valery@ukr.net

Топчієв Олександр Григорович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної і соціальної географії, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Шаблій Олег Іванович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної і соціальної географії, Львівський національний університет імені Івана Франка, e-mail: shabliy@franko.lviv.ua

Кандиба Юрій Іванович – технічний секретар, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail: chseg@karazin.ua

             Члени міжнародної редакційної ради

Антіпова Катерина Анатоліївна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної географії зарубіжних країн, Білоруський державний університет (Білорусь)

Арісой Ялчін – доктор філософії (цивільна інженерія), професор кафедри цивільної інженерії, Університет Докуз Ейлюл (Туреччина), e-mail: yalcin.arisoy@deu.edu.tr

Джентіле Майкл – доктор філософії (географічні науки), професор кафедри соціології та соціальної географії, Університет Осло (Норвегія), e-mail:  michael.gentile@sosgeo.uio.no

Карачоні Давід – доктор філософії (географічні науки), старший науковий співробітник, Географічний інститут, Угорська академія наук (Угорщина), e-mail: karacsonyi.david@csfk.mta.hu

Лі Вей – доктор філософії (географічні науки), професор школи географічних наук та міського планування, Університет штату Аризона (США), е-mail: wei.li@asu.edu

Михненко Влад –  доктор філософії (політична економія), доцент кафедри сталого  розвитку міст, співробітник коледжу Св. Петра, Університет Оксфорд (Великобританія), e-mail: v.mykhnenko@bham.ac.uk

Морар Чезар – доктор філософії (географічні науки), доцент кафедри географії, туризму та територіального планування, Університет Орадя (Румунія), е-mail: cezarmorar@yahoo.com

Нетзбанд Майк – доктор наук (природничі науки), науковий співробітник кафедри географії та землезнавства, Географічний інститут, Рурський університет у Бохумі (Німеччина), e-mail: maik.netzband@rub.de

Нюсупова Гульнара – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії, землевпорядкування та кадастру, Казахський національний університет ім. Аль-Фарабі (Казахстан), e-mail: gulnaran@mail.ru

Станайтіс Саулюс – доктор наук (соціальні науки), професор, завідувач кафедри географії та туризму, Литовський університет освітніх наук (Литва), e-mail: saulius.stanaitis@vpu.lt

Субірос Джосеп Віла – доктор філософії (географічні науки), професор кафедри географії, Університет Жирони (Іспанія), e-mail: josep.vila@udg.edu. 

Шиманьска Даніела – доктор наук (географічні науки), професор, завідувач кафедри міських досліджень та регіонального розвитку, Університет Миколи Коперника (Польща), e-mail: dani@umk.pl

 

Індексація журналу

"Часопис соціально-економічної географії" зареєстрований у міжнародних наукометричних базах:

Index Copernicus

DOAJ

Ulrich's Periodicals Directory

Google Scholar

InfoBase Index

Eurasian Scientific Journal Index

Scientific Indexing Services

Cite Factor

Research Bible

OAJI

ERIH PLUS