No 32 (2016)

Table of Contents

Full issue

 
PDF
1-126

Clinical research

M. S. Brynza, M. I. Yabluchansky
PDF
5-11
M. P. Kopytsya, O. V. Petyunina, I. R. Vyshnevska, N. V. Tytarenko, Y. V. Hilova
PDF
12-18
O. M. Kovalyova, G. V. Kozhemiaka, O. V. Honchar
PDF
19-23
L. O. Martymianova
PDF
24-28
O. V. Petrenko, M. I. Yabluchansky
PDF
29-37
M. V. Pochinska
PDF
38-42
T. A. Rudenko
PDF
43-47
H. O. Shlieienkova
PDF
48-55
M. O. Vizir, O. M. Kovalyova
PDF
56-61

Clinical case

L. V. Bogun
PDF
62-67
I. Oyebamire, M. Oyebamire, S. A. S. Belal, Е. А. Liuta, N. А. Vodyanitska
PDF
68-72
L. Oyeleye, M. Saja, E. O. Golubkina, L. V. Bogun, M. I. Yabluchansky
PDF
73-78
T. V. Zolotarova, M. S. Brynza, F. B. Mehtieva
PDF
79-83

Reviews

O. S. Makharynska, N. V. Zhuravka
PDF
84-92
O. S. Tymoshenko
PDF
93-111

Lectures

S. A. S. Belal, T. V. Zolotarova, A. S. Litvin
PDF
112-124