Географічні науки


Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія»

Тематика: 

У віснику надаються результати теоретичних та прикладних досліджень у галузі екології, неоекології, екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

Пріоритет надано розв’язанню актуальних екологічних проблем та найкращим практикам міжнародного досвіду їх вирішення, новим напрямам прикладної екології, інноваційним дослідженням із застусуванням нових методів та методик, розробці інформаційних технологій в галузі екології та збалансованого природокористування.

Викладаються питання організації та методологічних досліджень національної вищої екологічної та природоохоронної освіти.

Призначення: Для науковців і фахівців у галузі екології, охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування

Рік заснування: 2005 рік                    

ISSN:1992-4259 (print)    ISSN: 2415-7651 (Online)

Свідоцтво  про державну реєстрацію: КВ № 11825-696 ПР від 04.10 2006 року; КВ № 21557-11457Р від 21.08.2015

 Фахова реєстрація у ДАК України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015р.

 Періодичність: 2 випуски на рік

 Мови видання: українська, англійська, російська

 Засновник: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

 Журнал зареєстрований у міжнародних наукометричних базах  Google Scholar, ВІНІТІ

 Адреса редакції: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, екологічний факультет, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022, Україна

тел.: +38 (057) 707-53-86

е-mail:  visnykecology@karazin.ua

Власний сайт: http://visnecology.univer.kharkov.ua

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія»

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія» внесений до Переліку наукових фахових видань України з геологічних, географічних наук за спеціальностями: 04.00 (геологічні науки), 11.00 (географічні науки).

Вісник серії «Геологія. Географія. Екологія» виходить на факультеті геології, географії, рекреації і туризму з 1970 р. На сьогодні вийшло друком 44 випуски Вісника, які отримали схвальну оцінку фахівців даного напрямку досліджень.

Вісник є спадкоємцем «Учёных записок» геолого-географічного факультету, які видавались в університеті з початку XIX століття. В різні часи в них вміщували свої публікації видатні науковці такі як М.Д. Борисяк, І.І. Леваковський, О.В. Гуров, А.Н. Краснов, А.С. Федоровський, Д.М. Соболєв, В.П. Макрідін, С.І. Шуменко, О.Н. Макаренко, Г.М. Захарченко, Г.М. Мальований та багато інших вчених.

Внутрішнє рецензування статей, що подаються до Вісника, виконується із залученням членів редакційної колегії, зовнішнє – за участі провідних науковців вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, зокрема й з інших країн. У цьому році було поновлено склад редколегії та міжнародної ради журналу, до якої входять провідні фахівці у галузі географії, геології та екології з Німеччини, Російської Федерації, Литви, Словаччини та Єгипту, які мають наукові публікації у міжнародних журналах.

Вісник є фаховим виданням у галузі геології і географії (наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015 р.) та входить до наступних міжнародних баз даних: WorldCatBASE (Bielefeld Academic Search Engine), ResearchBibleTIB/UB (German National Library of Science and Technology, University Library Hannover), SBB (Staatsbibliothek zu Berlin), Ulrich's Periodicals Directory, EBSCOIndex Copernicus.

Періодичність видання - 2 рази на рік.

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Людина та довкілля. Проблеми неоекології

Тематика:  дослідження в області географії, екології та охорони навколишнього середовища. Висвітлюються питання теорії й практики аналізу, оцінки і оптимізації стану навколишнього середовища, а також фактори і наслідки антропогенного впливу на довкілля; розглядаються питання екологічного менеджменту та медичної екології.

Для науковців і фахівців-екологів, а також викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів без будь-яких обмежень.

 

ISSN:1992-4224(print) 2415-7678 (Online)           

Рік заснування:1999 рік

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5097 від 03.05 2001 року  

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук 

Наказ МОН України № 747 від 13.07.2015р.

Періодичність: 2 рази на рік

Мови видання: українська, англійська, російська

Засновник: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

 Журнал зареєстрований у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar, ВІНІТІ

 

Адреса редакції: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, екологічний факультет, майдан Свободи,6, к. 473а, м. Харків, 61022, Україна

Власний сайт: http://luddovk.univer.kharkov.ua

Телефон: +38 (057) 707-53-86, +38 (057)707-56-36                                         E-mail:  ecology.journal@karazin.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми безперервної географічної освіти і картографії

Міжрегіональний збірник наукових праць

До збірника включені статті, у яких розглядаються актуальні проблеми сучасної географічної освіти та картографічного її забезпечення; узагальнюється досвід і розкриваються перспективи розробки та впровадження у навчальний процес інноваційних педагогічних технологій, підготовки і видання нових картографічних творів, призначених для використання у школах, вищих навчальних закладах та в інших установах безперервної географічної освіти.

Фахове видання з географічних наук.

Мови видання: українська, російська, англійська

Періодичність видання — 2 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 8681 від 22.04.2004.

Збірник засновано у 2000 році.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Часопис соціально-економічної географії

Проблематика: Висвітлює сучасні проблеми суспільства, що вирішуються економічною та соціальною географією, і відображає результати новітніх досліджень у цій галузі. В журналі розкриваються питання теорії та практичного застосування суспільно-географічних досліджень в регіонах України та у світі

 Призначення: Для викладачів вищих закладів освіти, науковців і фахівців у галузі економічної та соціальної географії

 Рік заснування: 2005

 Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 10768 від 21.12.2005

 Фахова реєстрація у ДАК України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 261 від 06.03.2015 р.

 Періодичність: 2 випуски на рік

 ISSN: 2076-1333

 e-ISSN: 2312-1130

 Мови видання: українська, російська, англійська

 Засновник: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Журнал зареєстрований у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, InfoBase Index, Eurasian Scientific Journal Index, Scientific Indexing Services, Cite Factor, Research Bible, OAJI, ERIH PLUS, DOAJ.

 Адреса редакції: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет геології, географії, рекреації і туризму, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства, майдан Свободи,4, м. Харків, 61022, Україна

тел.: +38 (057) 707-52-74

е-mail:  chseg@karazin.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація