Наукова періодика Каразінського університету


А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

Логотип заголовку сторінки

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії

Фахове видання з історичних наук.

Збірник є першим на території України фаховим виданням молодих вчених з історичних наук. У збірнику публікуються статті викладачів, аспірантів та студентів з проблем вітчизняної та всесвітньої історії, що репрезентують тематику історичних досліджень від найдавніших часів до сучасності.

Періодичність видання: один раз на рік

Мови видання: українська, російська, англійська

Постійні рубрики:

 • Археологія
 • Стародавній світ та середні віки
 • Нова та новітня історія
 • Історія України
 • Історіографія та джерелознавство

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

International and interdisciplinary journal "Accents and Paradoxes of Modern Philology"

Accents and Paradoxes of Modern Philology

Міжнародний та міждисциплінарний журнал

ISSN 2521-6481

Періодичність видання: два рази на рік

Видавець: Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Місія журналу: об’єднати пошуки науковців навколо історико-літературного, теоретичного, компаративного й перекладознавчого осмислення різнонаціональних літератур країн світу.

Мова публікацій – англійська

Власний сайт – https://philromane.wixsite.com/ph-rom

Наша електронна адреса – editor.accents@karazin.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Біофізичний вісник

Біофізичний вісник

Біофізичний вісник (Bìofìzičnij Vìsnik, Biophysical Bulletin) - періодичне наукове фахове видання України відкритого доступу в галузі фізико-математичних та біологічних наук.

Варіанти скороченої назви журналу - Біофіз. вісн. (Bìofìz. Vìsn., Biophys. Bull.)

ISSN 2075-3810 (print)    

ISSN 2075-3829 (online)

Періодичність видання — 2 рази на рік.

Журнал публікує у відкритому доступі статті, короткі повідомлення та огляди, які містять оригінальні результати вирішення фізико-математичних проблем, що відносяться до біологічних систем різного рівня організації, методами експериментальної і теоретичної фізики та математичного моделювання.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11007 від 17 лютого 2006 року.

Статті приймаються до публікації українською, англійською та російською мовами.

Біофізичний вісник містить наступні секції: Редакційна стаття, Молекулярна біофізика, Біофізика клітини, Біофізика складних систем, Медична фізика, Дія фізичних факторів на біологічні об'єкти, Методи біофізичних досліджень, Хроніка.

Журнал індексується наступними базами даних та системами пошуку: Vernadsky National Library of Ukraine, Directory of Open Access Journals (DOAJ), WorldCat, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, ResearchBib, Ulrichsweb, Open Academic Journals Index (OAJI), BASE.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Дриновський збірник

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Древности. Харьковский историко-археологический ежегодник

В ежегоднике «Древности» публикуются статьи теоретического и научно-исследовательского характера по проблемам археологии, древней и средневековой истории, а также по специальным и смежным дисциплинам, краеведению. Материалы ежегодника состоят из следующих рубрик: «Статьи», «Публикации», «Научное наследие», «Заметки», «Рецензии», «История археологии», «Научная хроника», «Memoria».

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Когніція, комунікація, дискурс

Міжнародний електронний збірник наукових статей

У статтях збірника розглядаються актуальні питання лінгвістики в медіальному просторі: семантики, прагматики, когнітивістики на матеріалі слов’янських, германських і романських мов.

Призначено для лінгвістів, викладачів, аспірантів і магістрантів.

Видається з 2010 року.

ISSN 2218-2926

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Комп’ютерні науки та кібербезпека

Міжнародний електронний науково-теоретичний журнал (ISSN 2519-2310)

Засновник: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (у 2015 році).

Журнал виходить один раз в квартал.

Робочі мови журналу: українська, англійська, російська.

Науковий профіль видання охоплює питання що пов’язані з проблематикою забезпечення захисту інформації та створення ефективного інструментального забезпечення сучасних інформаційно-телекомунікаційних система з використанням сучасних математичних методів, технологій і технічних засобів.

E-mail редколегії: cscsjournal@karazin.ua

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

АЗАРЄНКОВ М.О. – д-р фіз.-мат. наук, проф., академік НАН України, проректор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Інтернаціональний колектив редколегії журналу (Німеччина, Канада, Польща, Іспанія, Японія, Мексика та ін. країни), станом на 2017 рік, об'єднує 40 відомих фахівців з інформаційних технологій та питань захисту інформації. Додаткова інформація о всіх членах редакційної колегії  наведена у кожному 1-му номері журналу за кожен рік.

Правила оформлення статей у журналі “CS&CS” див.: -  «РОЗМІЧАЛЬНИЙ ПРИМІРНИК ЖУРНАЛУ CS&CS»,  пункт Меню «ЗМІСТ», далі посилання на pdf-файл».

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Людина та довкілля. Проблеми неоекології

Тематика:  дослідження в області географії, екології та охорони навколишнього середовища. Висвітлюються питання теорії й практики аналізу, оцінки і оптимізації стану навколишнього середовища, а також фактори і наслідки антропогенного впливу на довкілля; розглядаються питання екологічного менеджменту та медичної екології.

Для науковців і фахівців-екологів, а також викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів без будь-яких обмежень.

 

ISSN:1992-4224(print) 2415-7678 (Online)           

Рік заснування:1999 рік

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5097 від 03.05 2001 року  

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук 

Наказ МОН України № 747 від 13.07.2015р.

Періодичність: 2 рази на рік

Мови видання: українська, англійська, російська

Засновник: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

 Журнал зареєстрований у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar, ВІНІТІ

 

Адреса редакції: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, екологічний факультет, майдан Свободи,6, к. 473а, м. Харків, 61022, Україна

Власний сайт: http://luddovk.univer.kharkov.ua

Телефон: +38 (057) 707-53-86, +38 (057)707-56-36                                         E-mail:  ecology.journal@karazin.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наукові записки кафедри педагогіки

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми безперервної географічної освіти і картографії

Міжрегіональний збірник наукових праць

До збірника включені статті, у яких розглядаються актуальні проблеми сучасної географічної освіти та картографічного її забезпечення; узагальнюється досвід і розкриваються перспективи розробки та впровадження у навчальний процес інноваційних педагогічних технологій, підготовки і видання нових картографічних творів, призначених для використання у школах, вищих навчальних закладах та в інших установах безперервної географічної освіти.

Фахове видання з географічних наук.

Мови видання: українська, російська, англійська

Періодичність видання — 2 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 8681 від 22.04.2004.

Збірник засновано у 2000 році.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Психіатрія, неврологія та медична психологія

Міжнародний науково-практичний журнал 

У журналі публікуються проблемні статті, результати оригінальних та експериментальних досліджень, статті оглядового, дискусійного та історичного характеру, короткі повідомлення, лекції, рецензії, випадки з практики, матеріали інформаційного характеру, роботи з питань викладання нейронаук, організації та управління психоневрологічної службою та інші матеріали, присвячені актуальним проблемам клінічної і судової психіатрії, наркології, неврології, медичної психології, а також психотерапії, фармакотерапії тощо. 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Психологічне консультування і психотерапія

У журналі представлено різномаїття психотерапевтичних підходів, модальностей та методик, що пов’язані з психологічним та медичним простірами сучасної психотерапевтичної та консультативної допомоги. Розглянуто теоретичні і практичні питання щодо різних аспектів психотерапевтичного втручання при різних розладах, їх гендерні аспекти, методики психодіагностики, взаємодію психотерапії та культури тощо.

Для психотерапевтів, консультантів, практичних психологів та всіх, хто цікавиться питаннями надання психотерапевтичної допомоги.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми сучасної освіти

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Соціальна економіка

Журнал «Соціальна економіка» — фахове науково-аналітичне видання з економіки, у якому публікуються статті українських та зарубіжних учених та фахівців.

Заснований у 2001 році, виходить два рази на рік.

Журнал видається англійською, українською, польською та російською мовами (мова публікації – за вибором автора).

Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори статей. 

Редакційна колегія зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю та головних авторських висновків.

ISSN: 2415-2456

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Східно-європейський фізичний журнал

Східно-європейський фізичний журнал

Міжнародний рецензований журнал, присвячений експериментальним і теоретичним дослідженням з ядерної фізики, космічних променів і елеметарних частинок, фізики високих енергій, фізики твердого тіла, фізики плазми та керованого ядерного синтезу, фізики пучків заряджених частинок, плазмової електроніки, матеріалознавства, фізики тонких плівок, фізики конденсованих середовищ, функціональних матеріалів і покриттів, технічної теплофізики та промислової теплоенергетики, медичної фізики та фізичних технологій в міждисциплінарному контексті.

Періодичність видання — 4 рази на рік.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Український соціологічний журнал

Періодичне наукове фахове видання України в галузі соціологічних наук, засноване у 2008 році.

Журнал є офійфним науковим та інформаційним виданням Соціологічної асоціації України. У журналі представлені результати теоретичних та емпіричних досліджень сучасного суспільства відомих українських і зарубіжних учених, молодих науковців. Також у журналі публікується інформація про наукове життя регіональних відділень Соціологічної асоціації України.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Фізична інженерія поверхні

Міжнародний науковий журнал

Заснований в 2002 році Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та Науковим фізико-технологічним центром Міністерства освіти і науки та Національної академії наук України.

Програмними цілями журналу є висвітлення:

 • досягнень і проблем плазмових, радіаційних, лазерних і комплексних фізичних технологій;
 • досліджень процесів формування тонких плівок і модифікації поверхонь матеріалів;
 • фізичних властивостей структур, що виникають;
 • проблем економіки та підготовки кадрів у галузі високих технологій.

Мови видання — українська, російська, англійська.

Періодичність — 1 раз на квартал.

Свідоцтво про держреєстрацію КВ № 6347 від 11.07.02 року.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Фотобіологія та фотомедицина

Міжнародний науково-практичний журнал

Фахове видання з медичних, біологічних та технічних наук.

У журналу публікуються статті з клінічної та експериментальної фотомедицини, фотобіології та їх фізико-технічних основ на трьох мовах (українська, російська та англійська).

Заснований у 1998 році та виходить 4 рази на рік.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Харківський історіографічний збірник

Збірник містить статті з актуальних проблем історії і теорії історичної науки та освіти. Раз на два роки в «Харківський історіографічний збірник» входять блоки, які формуються з матеріалів «Астаховських читань» та мають тематичну спрямованість.

Періодичність видання: 1 випуск на рік. 

Заснований у 1995 р. 

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Часопис соціально-економічної географії

Проблематика: Висвітлює сучасні проблеми суспільства, що вирішуються економічною та соціальною географією, і відображає результати новітніх досліджень у цій галузі. В журналі розкриваються питання теорії та практичного застосування суспільно-географічних досліджень в регіонах України та у світі

 Призначення: Для викладачів вищих закладів освіти, науковців і фахівців у галузі економічної та соціальної географії

 Рік заснування: 2005

 Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 10768 від 21.12.2005

 Фахова реєстрація у ДАК України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 261 від 06.03.2015 р.

 Періодичність: 2 випуски на рік

 ISSN: 2076-1333

 e-ISSN: 2312-1130

 Мови видання: українська, російська, англійська

 Засновник: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Журнал зареєстрований у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, InfoBase Index, Eurasian Scientific Journal Index, Scientific Indexing Services, Cite Factor, Research Bible, OAJI, ERIH PLUS, DOAJ.

 Адреса редакції: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет геології, географії, рекреації і туризму, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства, майдан Свободи,4, м. Харків, 61022, Україна

тел.: +38 (057) 707-52-74

е-mail:  chseg@karazin.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

SOCIOПРОСТІР

Міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи.

Електронний збірник спрямований на створення мережі соціологів та соціальних працівників, інтереси яких сфокусовані на дослідженні та вирішенні соціальних проблем сучасного суспільства.

Його головна мета — сприяти міждисциплінарній науково-практичній комунікації соціологів та соціальних працівників у дослідженні та пошуку шляхів вирішення соціальних проблем.

У збірнику публікуються статті з соціології та соціальної роботи наступної тематики: теорія та методологія досліджень соціальних проблем; результати досліджень соціальних проблем; соціальна політика та соціальна робота.
Цільові групи збірника: науковці, викладачі, аспіранти, студенти, а також фахівці-практики соціальної сфери.

«SOCIOПРОСТІР» — це видання, що використовує українську, російську та англійську мови як мови публікацій.

Збірник заснований в 2010 році та є першим електронним виданням з соціології та соціальної роботи в Україні.

Періодичність видання — 1–2 рази на рік.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Біологія"

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Біологія» є збірником наукових робіт, який містить результати досліджень та оглядові статті з біології.
Збірник призначений для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки.
Збірник включено до переліку фахових видань, в яких можна публікувати основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата біологічних наук, та до Thomson Scientific Master Journal List.
До публікації приймаються статті, які написані українською, російською або англійською мовами згідно з правилами для авторів і отримали позитивні рекомендації рецензентів.
Запланована періодичність випуску збірника – 2 рази на рік.
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №21572–11472Р від 20.08.2015
ISSN 2075-5457 (print)
ISSN 2220-9697 (online)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє»

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Валеологія: сучасність і майбутнє» являє собою збірник наукових праць, який містить результати наукових досліджень з теоретичних і прикладних питань валеологічної освіти та виховання населення з використанням сучасних валеотехнологій.

Призначається для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних та суміжних галузях науки. 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія»

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія» внесений до Переліку наукових фахових видань України з геологічних, географічних наук за спеціальностями: 04.00 (геологічні науки), 11.00 (географічні науки).

Вісник серії «Геологія. Географія. Екологія» виходить на факультеті геології, географії, рекреації і туризму з 1970 р. На сьогодні вийшло друком 44 випуски Вісника, які отримали схвальну оцінку фахівців даного напрямку досліджень.

Вісник є спадкоємцем «Учёных записок» геолого-географічного факультету, які видавались в університеті з початку XIX століття. В різні часи в них вміщували свої публікації видатні науковці такі як М.Д. Борисяк, І.І. Леваковський, О.В. Гуров, А.Н. Краснов, А.С. Федоровський, Д.М. Соболєв, В.П. Макрідін, С.І. Шуменко, О.Н. Макаренко, Г.М. Захарченко, Г.М. Мальований та багато інших вчених.

Внутрішнє рецензування статей, що подаються до Вісника, виконується із залученням членів редакційної колегії, зовнішнє – за участі провідних науковців вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, зокрема й з інших країн. У цьому році було поновлено склад редколегії та міжнародної ради журналу, до якої входять провідні фахівці у галузі географії, геології та екології з Німеччини, Російської Федерації, Литви, Словаччини та Єгипту, які мають наукові публікації у міжнародних журналах.

Вісник є фаховим виданням у галузі геології і географії (наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015 р.) та входить до наступних міжнародних баз даних: WorldCatBASE (Bielefeld Academic Search Engine), ResearchBibleTIB/UB (German National Library of Science and Technology, University Library Hannover), SBB (Staatsbibliothek zu Berlin), Ulrich's Periodicals Directory, EBSCOIndex Copernicus.

Періодичність видання - 2 рази на рік.

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія»

Тематика: 

У віснику надаються результати теоретичних та прикладних досліджень у галузі екології, неоекології, екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

Пріоритет надано розв’язанню актуальних екологічних проблем та найкращим практикам міжнародного досвіду їх вирішення, новим напрямам прикладної екології, інноваційним дослідженням із застусуванням нових методів та методик, розробці інформаційних технологій в галузі екології та збалансованого природокористування.

Викладаються питання організації та методологічних досліджень національної вищої екологічної та природоохоронної освіти.

Призначення: Для науковців і фахівців у галузі екології, охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування

Рік заснування: 2005 рік                    

ISSN:1992-4259 (print)    ISSN: 2415-7651 (Online)

Свідоцтво  про державну реєстрацію: КВ № 11825-696 ПР від 04.10 2006 року; КВ № 21557-11457Р від 21.08.2015

 Фахова реєстрація у ДАК України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015р.

 Періодичність: 2 випуски на рік

 Мови видання: українська, англійська, російська

 Засновник: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

 Журнал зареєстрований у міжнародних наукометричних базах  Google Scholar, ВІНІТІ

 Адреса редакції: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, екологічний факультет, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022, Україна

тел.: +38 (057) 707-53-86

е-mail:  visnykecology@karazin.ua

Власний сайт: http://visnecology.univer.kharkov.ua

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна»

Вісник присвячений актуальним проблемам економічної науки та підприємництва в сучасних соціально-економічних системах. Розглядаються питання управління на різних рівнях економіки, фінансової і грошової системи, обліку та оподаткування, міжнародної економіки та світового господарства, математичного і комп’ютерного моделювання соціально-економічних процесів, статистичного аналізу і маркетингових стратегій.

Для наукових працівників, викладачів, працівників бізнес-структур та органів державного управління, аспірантів і студентів економічних та інших спеціальностей.

 Вісник є фаховим у галузі економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України №241 від 09.03.2016 р.)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія»

Матеріали вісника відображують досягнення вчених найстарішого в Україні історичного факультету в широкому спектрі знань про минуле: від стародавньої та середньовічної історії, археології до нової та новітньої історії, історіографії та джерелознавства. Географія досліджень охоплює як вітчизняні так і закордонні країни. Хоча основна маса публікації належить історикам Харківського університету, на сторінках вісника публікували свої роботи дослідники інших наукових центрів України а також з-за кордону.

Постійні рубрики

 • Історія України
 • Історія стародавнього світу та середніх віків
 • Нова та новітня історія
 • Питання історіографії та джерелознавства
 • Археологія та етнографія
 • Огляди

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов»

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» видається з 1966 року і є фаховим виданням за спеціальністю «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки»

Головна увага Вісника приділяється дослідженню історії та культури України, історіографічним проблемам, етнокультурним студіям. На його сторінках розглядаються особливості соціальних, політичних і культурних процесів у європейському, загальноукраїнському та регіональному вимірах від давніх часів до сьогодення.

ISSN: 2227-6505                           Рік заснування: 1996

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11825-696ПР від 04.10.2006

Періодичність: 2 рази на рік

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Visnyk KhNU, Mathematics

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка»

До Вiснику включено статтi з математичного аналiзу, математичної фізики, диференцiальних рiвнянь, математичної теорії керування та механiки, інших розділів математики, якi мiстять новi теоретичнi результати у зазначених галузях i мають прикладне значення.

Для викладачiв, наукових працiвникiв, аспiрантiв, що працюють у вiдповiдних або сумiжних сферах.

Всі статті проходять рецензування.

Журнал індексується наступними базами даних та системами пошуку: Vernadsky National Library of Ukraine, Zentralblatt MATH, Google Scholar.

ISSN 2523-4641 (Online), ISSN 2221-5646 (Print)

Журнал отримує унікальні номери DOI для кожної статті. 

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління»

ISSN 2524-2601 (Online), ISSN 2304-6201 (Print)

Серія заснована у 2003 р.

Засновник: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Статті містять дослідження у галузі математичного моделювання та обчислювальних методів, інформаційних технологій, захисту інформації. Висвітлюються нові математичні методи дослідження та керування фізичними, технічними та інформаційними процесами, дослідження з програмування та комп’ютерного моделювання в наукоємних технологіях.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, працюючих у відповідних або суміжних напрямках.

Вісник є фаховим виданням у галузі фізико-математичних та технічних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015 р.).

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21578-11478 Р від 18.08.2015.


Журнал виходить 4 рази на рік.

Статті приймаються українською, англійською та російською мовами.

Сайт журналу: http://mia.univer.kharkov.ua/

e-mail редакції: mia-journal@karazin.ua

Тел. редакції: +380 (57) 705-42-81


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм»

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини.Економіка. Країнознавство. Туризм» є науковим фаховим виданням з економічних наук (наказ МОН України № 241 від 09.03.2016 року). 

Вісник присвячено актуальним проблемам міжнародних економічних відносин, економіки, країнознавства та туризму.
Висвітлено теоретичні основи дослідження світового господарства, проаналізовано національні моделі соціально-економічного розвитку, міжнародні інтеграційні процеси, конкурентні стратегії. Розглянуто питання сучасної системи міжнародного права.
Відображено питання теорії і практики країнознавства та туризму.
Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21560-11460Р від 20.08.2015.

ISSN 2310-9513

Періодичність видання — два-чотири рази на рік.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Медицина»

Журнал виходить у світ з 2000 р.

ISSN: 2313-6693 (друкована версія), 2313-2396 (онлайн-версія)

Засновники: Міністерство освіти і науки України, Харківський національний  університет імені В.Н. Каразіна

Фахова реєстрація у ВАК України: Додаток до постанови президії ВАК України №1-05/4 від 14.10.09 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11825-696 ПР від 04.10.2006 р.

Періодичність виходу: 2 рази на рік

Мова видання: англійська.

Видавець: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Тематика: вісник містить статті, присвячені актуальним питанням сучасної експериментальної та клінічної медицини.

Журнал містить розділи: Організація охорони здоров’я, Фундаментальні дослідження, Клінічні дослідження, Огляди, Клінічна практика, Лекції, Медичне право, Екологія та здоров’я, Філософія медицини.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології»

Вісник присвячений розгляду актуальних проблем теорії та практики політичних процесів в умовах глобалізації, а саме:

 • особливості застосування дефініцій у політичних науках;
 • посткомуністичні трансформації;
 • теорія і практика федералізму;
 • політичні комунікації в умовах транзитивної демократії в Україні під кутом діяльності її суб'єктів;
 • питання зміни президентсько-парламентської системи на парламентсько-президентську в результаті політичних домовленостей;
 • інституціональні проблеми та сутнісні вади сучасних моделей електоральної демократизації, на прикладі виборчої моделі України;
 • питання ефективності використання в сучасній практиці муніципального управління різноманітних інструментів планування територіального розвитку міст;
 • специфіка виборчих кампаній в Україні
 • сутнісні основи формування в Україні громадянського суспільства та проблеми встановлення діалогу між державою та організаціями, що захищають інтереси громадян;
 • підвищення ефективності управління посттоталітарного українського суспільства;
 • громадська думка і громадянська свідомість та їх взаємозв'язок тощо.

Зміст статей Вісника відповідає таким спеціальностям з політології: теорія та історія політичної науки; політичні інститути та процеси; політична культура та ідеологія; політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

Для викладачів, наукових працівників та всіх, хто цікавиться проблематикою політичної науки.

Фахове видання (політичні науки) згідно з переліком ДАК України № 1 за 1999 рік.

Періодичність видання — 2 рази на рік.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право»

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право» має на меті висвітлення широкого кола актуальних політико-правових проблем, серед яких: проблеми становлення і розвитку громадянського суспільства і правової держави в Україні; проблеми забезпечення прав людини; проблеми боротьби зі злочинністю і захисту громадського порядку; проблеми удосконалення національного законодавства та правозастосовчої практики.

Для юристів, політиків, науковців і практичних працівників, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правової теорії та юридичної практики.

ISSN 2075-1834

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 11825-696 ПР від 04.10.2006

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Психологія»

У віснику подано результати теоретичних та експериментальних наукових досліджень у галузі фундаментальної та прикладної психології. Розглянуті проблеми особистості, когнітивної сфери, деякі питання юридичної, медичної психології, особливості поведінки, що не відповідає нормі. Для науковців, аспірантів, пошукачів

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Радіофізика та електроніка»

У збірнику представлені результати теоретичних та експериментальних досліджень, що спрямовані на розв’язання актуальних задач сучасної радіофізики.

До них відносяться: розповсюдження радіохвиль в навколоземному просторі, його діагностика з використанням радіофізичних методів, розповсюдження і дифракція електромагнітних хвиль у електродинамічних структурах, взаємодія лазерного випромінювання з речовиною та біологічними об’єктами, фізичні принципи у напівпровідникових приладах та ін.

Для наукових працівників, аспірантів, студентів старших курсів радіофізичних спеціальностей.   

ISSN 0453-8048 -   2012 р.
ISSN 2311-0872 - з 2013 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11825-696 ПР від 04.10.2006 року.

Періодичність видання — 2 рази на рік.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи»

У Віснику представлені результати теоретичних та емпіричних досліджень сучасного суспільства відомих українських та зарубіжних учених, а також молодих науковців. Акцентовано увагу на актуальних проблемах та перспективах розвитку пострадянської соціології в умовах соціальних невизначеностей.

Вісник ХНУ Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія методи" є фаховим з соціології.

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки»

Збірник наукових праць присвячений актуальним проблемам сучасної філософської і богословської антропології та філософії літератури в контексті вивчення творчості Данте та його значення для сучасної думки. У збірнику представлено статті науковців Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та праці і переклади вітчизняних та іноземних науковців.

Заснований 1991 року.

Періодичність видання — 2–4 рази на рік.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Фізика»

У журналі «Вісник ХНУ». Серія «Фізика» друкуються статті та стислі за змістом повідомлення, в яких наведені оригінальні результати теоретичних та експериментальних досліджень, а також аналітичні огляди літературних джерел з різноманітних актуальних проблем фізики за тематикою видання.
Мова статей – українська, англійська та російська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки

Проблематика: 
– Методика викладання мов (української, російської, англійської, французької та інших) у вищих навчальних закладах.
– Психолого-педагогічні засади методики викладання мов.
– Принципи наступності та міжпредметної координації у викладанні мов.
– Використання новітніх технологій у процесі викладання мов.
– Теоретичні і практичні питання навчання перекладу.
– Принципи розробки нових підручників і навчальних посібників з мови для вищої школи.

Перiодичнiсть: 2 рази на рiк

ISSN 2073-4379

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія»

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Філологія», є періодичним науковим виданням, що виходить 2-4 рази на рік. Вісник містить оригінальні статті, присвячені актуальним проблемам сучасного мовознавства та літературознавства, а також огляди книг. Мови журналу – українська, російська, англійська. Журнал призначений для науковців, аспірантів, докторантів, студентів філологічного напрямку та всіх, хто цікавиться проблемами філології.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії»

Фахове видання з філософських наук, затверджене 1999 року.

У збірнику друкуються статті, присвячені широкому колу філософських проблем, зокрема з історії філософії, соціальної філософії, філософської антропології, філософії права, онтології, логіки, герменевтики, релігієзнавства, філософії освіти, філософсько-культурологічних досліджень тощо.

Надається перевага оригінальним статтям, в яких висуваються нові ідеї, узагальнюється досвід постановки і вирішення сучасних проблем у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях. Друкуються матеріали, в яких даються критичні огляди досягнень філософської думки, а також рецензії на наукові та методичні видання у галузі філософських дисціплін. Даний збірник рекомендовано для викладачів філософських та культурологнічних дисциплін, наукових співробітників, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться філософськими проблемами сучасності.
Періодичність видання — 2 рази на рік.

ISSN: 2226-0994
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21566-11466Р від 21 серпня 2015 року.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація