Vol 4, No 1 (2017)

East European Journal of Physics

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Original Papers

M. I. Kopp, A. V. Tur, V. V. Yanovsky
PDF
4-27
V. I. Tkachenko
PDF
28-46
I. G. Marchenko, I. I. Marchenko, V. I. Tkachenko
PDF
47-55
Yu. M. Plotnikova, R. V. Smolianets, I. S. Braude, V. A. Moskalenko
PDF
56-61
V. N. Bondarenko, A. V. Goncharov, V. I. Sukhostavets, T. Kh. Salikhov, A. A. Abdurahmonov
PDF
62-69
A. V. Levenets, I. V. Kolodiy, N. V. Berezhnaya, Y. S. Lipovskaya
PDF
70-74
V. M. Kuklin, D. N. Litvinov, S. M. Sevidov, A. E. Sporov
PDF
75-84