Імплікатури поетичного тексту в аспекті перекладу

Л. Р. Безуглая

Анотація


Закономірності відтворення імплікатур при перекладі поетичних текстів розглядаються на матеріалі перекладів мініатюр Маші Калеко та Роберта Ґернгардта Г. Ейгером. Головною рисою імплікатури є те, що вона навмисно вкладається автором у висловлення. Створюючи поетичний текст, автор має два різновиди інтенції: 1) референтивну, яка пов’язана із референцією – співвіднесенням слів зі станами речей зовнішнього світу, та 2) естетичну – позитивне емоційно-оцінне ставлення до створюваної вербальної форми. Імплікатури поетичного тексту відображають і референтивну, і естетичну інтенцію. Вони одночасно реферують і до станів речей зовнішнього світу (власне референція), і до слів (авто-референція). Тому їх відтворення у перекладі має подвійне значення – як для передачі змісту тексту, так і для відображення ідіостилю автора. Кожна імплікатура належить одному з двох рівнів комунікації, які виокремлюються у художньому тексті: а) вертикальному – комунікація між автором і читачем, б) горизонтальному – комунікація між персонажами тексту. Встановлено два випадки відтворення імплікатур вихідного тексту – збереження і втрата. У першому випадку наявні три можливості: 1) перекладачу вдається відтворити імплікатуру такими ж засобами, як її виражено
в оригіналі; 2) оригінальне висловлення, що породжує імплікатуру, відрізняється граматично
від тексту перекладу; 3) перекладач мусить використовувати інші мовні засоби для відтворення імплікатури. В другому випадку наявні три можливості: 1) експлікація імплікатури, 2) заміна її
на іншу імплікатуру, 3) повна втрата. 


Ключові слова


висловлення; Г. Ейгер; імплікатура; інтенція автора; М. Калеко; переклад; поетичний текст; рівні комунікації; Р. Ґернгардт

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Баклан І.М. Відтворення імпліцитності у перекладі текстів німецькомовного офіційно-ділового дискурсу : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.16 / І.М. Баклан. – Херсон, 2016. – 20 с.

Безугла Л.Р. Вербалізація імпліцитних смислів у німецькомовному діалогічному дискурсі / Л.Р. Безугла. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 332 с.

Безугла Л.Р. Дидактичні аспекти теорії імплікатур / Л.Р. Безугла // Сучасні фундаментальні теорії та інноваційні практики навчання іноземної мови у вузі. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013а. – С. 114–138.

Безуглая Л.Р. Прагмапоэтика в когнитивном измерении // Вісник Київ. нац. лінгв. ун-ту. Серія «Філологія». – 2013b. – Т. 16, № 2. – С. 20–27.

Кашичкин А.В. Имплицитность в контексте перевода : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.20 / А.В. Кашичкин ; МГЛУ. – М., 2003. – 26 с.

Нефедова Л.А. Когнитивно-типологический аспект импликативной коммуникации

(на материале французских текстов и их переводов на русский язык) : автореф. дис. ... доктора филол. наук : 10.02.20 / Л.А. Нефедова ; УГПУ. – Екатеринбург, 2001. – 41 с.

Почепцов Г.Г. Избранные труды по лингвистике / Г.Г. Почепцов. – Харьков : ХНУ

им. В.Н. Каразина, 2009. – 556 с.

Эткинд Е.Г. Разговор о стихах / Е.Г. Эткинд. – СПб. : ДЕТГИЗ, 2004. – 240 с.

Якобсон Р.О. Лингвистика и поэтика / Р.О. Якобсон // Структурализм: «за» и «против». – М. : Прогресс, 1975. – С. 193–230.

Bouton L.F. Conversational Implicature in a second Language: Learned Slowly when not Deliberately Taught / L.F. Bouton // Journal of Pragmatics. – 1994. – Vol. 22. – P. 157–167.

Grice H.P. Studies in the Way of Word / H.P. Grice. – Cambridge (Mass.), L. : Harvard Univ. Press, 1991. – 406 p.

Harras G. Jenseits von semantischen Konventionen – zum Beispiel: tautologische Äußerungen / G. Harras // Zeitschrift für germanistische Linguistik. – 1999. – Heft 27. – S. 1–12.

Heringer H.J. Gricesche Maximen und interkulturelle Kommunikation / H.J. Heringer // Sprache und Literatur in Wissenschaft und Unterricht. – 1994. – Heft 25. – 2. Halbjahr. –

S. 40–49.

Levinson S.C. Pragmatik / S.C. Levinson ; ins Dt. üb. von M. Wiese. – Tübingen : Niemeyer, 2001. – 476 S.

Meibauer J. Pragmatik / J. Meibauer. – Tübingen : Stauffenburg, 2001. – 208 S.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.