Нові для території національного природного парку «Гомільшанські ліси» види родів Rosa L. і Veronica L.

В. В. Тімошенкова

Анотація


Повідомляється про результати досліджень з інвентаризації флори НПП «Гомільшанські ліси». На боровій терасі Сіверського Дінця виявлено два нові для флори «Гомільшанських лісів» і Харківської області види рослин: Rosa rubiginosa L. (Rosaceae) і Veronica dillenii Crantz (Scrophulariaceae). R. rubiginosa – європейсько-малоазійський вид, який раніше на лівобережжі Дніпра знаходили у Дніпропетровській області і Сумській області. На території національного природного парку R. rubiginosa зростає у складі природних рослинних угруповань, у характерних для цього виду екотопах. Автор вважає, що знайдені місця зростання знаходяться в межах її природного ареалу. Отримані дані дають можливість розширити ареал R. rubiginosa далі на схід, включивши до нього також і Харківську область. V. dillenii широко розповсюджений в України вид, але на території Харківської області виявлений вперше. На заплавній луці Сіверського Дінця в межах господарської зони національного природного парку виявлено нове місце зростання Dactylorhiza incarnatа (Orchidaceae) – виду, включеного до Червоної книги України. Ці відомості дають змогу коректувати господарську діяльність, щоб забезпечити підтримання умов, сприятливих для існування локальної популяції.


Ключові слова


Rosa rubiginosa; Veronica dillenii; Dactylorhiza incarnatа; нові види; Харківська область; НПП «Гомільшанські ліси»

Повний текст:

PDF

Посилання


Горелова Л.Н., Алехин А.А. Растительный покров Харьковщины: Очерк растительности, вопросы охраны, аннотированный список сосудистых растений. – Харьков: Изд-во ХНУ им. В.Н.Каразина, 2002. – 231с. /Gorelova L.N., Alekhin A.A. Rastitelnyy pokrov Kharkovshchiny: Ocherk rastitelnosti, voprosy okhrany, annotirovannyy spisok sosudistykh rasteniy. – Kharkov: Izd-vo KhNU im. V.N. Karazina, 2002. – 231s./

Літопис природи національного природного парка «Гомільшанські ліси», 2005–2015 рр. – (Рукописи). /Litopys pryrody natsionalnogo pryrodnogo parka “Gomilshanski lisy”, 2005–2015 rr. – (Rukopysy)./

Определитель высших растений Украины / Отв. ред. Ю.Н.Прокудин. – К.: Наукова думка, 1987. – 548с. /Opredelitel vysshikh rasteniy Ukrainy / Otv. red. Yu.N.Prokudin. – K.: Naukova dumka, 1987. – 548s./

Програма Літопису природи для заповідників та національних природних парків: Метод. посіб. / Під ред. Т.Л.Андрієнко. – К.: Академперіодика, 2002. – 103с. /Programa Litopysu pryrody dlya zapovidnykiv ta natsionalnykh pryrodnykh parkiv: Metod. posib. / Pid red. T.L.Andriyenko. – K.: Akademperiodyka, 2002. – 103s./

Федорончук М.М. Види судинних рослин, описані з території України, їх типіфікація та критичний аналіз: рід Rosa L. (R. ratomsciana Besser – R. wolfgangiana Besser) // Український ботанічний журнал. – 2003. – Т.60, №1. – С. 33–41. /Fedoronchuk M.M. Vydy sudynnykh roslyn, opysani z terytorii Ukrainy, ikh typifikatsiya ta krytychnyy analiz: rid Rosa L. (R. ratomsciana Besser – R. wolfgangiana Besser) // Ukrayinskyy botanichnyy zhurnal. – 2003. – T.60, no. 1. – S. 33–41./

Флора Восточной Европы / Отв. ред. и ред. тома Н.Н.Цвелев. – СПб.: Мир и семья; Изд-во СПХФА, 2001. – Т.10. – 670с. /Flora Vostochnoy Yevropy / Otv. red. i red. toma N.N.Tsvelev. – SPb.: Mir i sem’ya; Izd-vo SPKhFA, 2001. – T.10. – 670s./

Флора европейской части СССР / Под ред. Ан.А.Федорова. – Л.: Наука, 1981. – Т.5. – 379с. /Flora yevropeyskoy chasti SSSR / Pod. red. An.A.Fedorova. – L.: Nauka, 1981. – T.5. – 379s./

Флора СССР / Глав. ред. акад. В.Л.Комаров, ред. тома: Б.К.Шишкин и С.В.Юзепчук. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1941. – Т.10. – 673с. /Flora SSSR / Glav. red. akad. V.L.Komarov, red toma: B.K.Shishkin i S.V.Yuzepchuk. – M.-L.: Izd-vo AN SSSR, 1941. – T.10. – 673s./

Флора СССР / Под ред. Б.К.Шишкина и Е.Г.Боброва. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1955. – Т.22. – 861с. /Flora SSSR / Pod red. B.K.Shishkina i Ye.G.Bobrova. – M.-L.: Izd-vo AN SSSR, 1955. – T.22. – 861s./

Флора УРСР / Під ред. Д.К.Зерова. – К.: Вид-во АН УРСР, 1954. – Т.6. – 609с. /Flora URSR / Pid. red. D.K.Zerova. – K.: Vyd-vo AN URSR, 1954. – T. 6. – 609s./

Флора УРСР / Під ред. М.І.Котова. – К.: вид-во АН УРСР, 1960. – Т.9. – 689с. /Flora URSR / Pid. red. M.I.Kotova. – K.: Vyd-vo AN URSR, 1960. – T.9. – 689s./

Хржановский В.Г. Розы. – М.: Советская наука,1958. – 497с. /Khrzhanovskiy V.G. Rozy. – M.: Sovetskaya nauka, 1958. – 497s./

Червона книга України. Рослинний світ / За ред. Я.П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 900с. /Chervona knyga Ukrainy. Roslynnyy svit / Za red. Ya.P.Didukha. – K.: Globalkonsaltyng, 2009. – 900s./

Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. – Kiev: M.G.Kholodny Institute of Botany, 1999. – 345p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.