Використання особливостей поведінки птахів на колективних ночівлях для організації моніторингу та охорони рідких видів

О. О. Брезгунова

Анотація


В роботі проаналізовані наукові публікації та звіти природоохоронних організацій з точки зору можливості використання даних щодо ночівель птахів для організації їх охорони. Обговорюється оцінка чисельності птахів на традиційних та тимчасових місцях колективних ночівель та порівнянність таких даних із оцінками чисельності, які отримані іншими методами. Окремо висвітлюються питання впливу діяльності людини (зокрема будівництва шляхів і вітрових електростанцій, туризму, присутності людини та її транспортних засобів на місцях ночівлі, сінокосіння, скорочення площі біотопів тощо) на птахів, що ночують колективно. Рекомендується використовувати досвід закордонних країн (Великобританія, Німеччина, США та ін.) щодо охорони колективних та поодиноких місць ночівель рідкісних видів. В окремих випадках охорона місць ночівлі сприяє захисту не тільки локальних або регіональних популяцій виду, але й всієї його популяції в цілому. Підкреслюється необхідність здійснення досліджень, які спрямовані на виявлення місць ночівель, організацію подальшого моніторингу, з'ясування особливостей передночівельної поведінки, характер денного розподілу птахів та шляхів їх переміщення до місць здобування корму, а також ступеню прив’язаності птахів до місць колективних ночівель. Для найбільш вразливих видів необхідно розробляти критерії оцінки потенційних місць ночівлі.


Ключові слова


колективні ночівлі; охорона птахів; ночівельна поведінка; передночівельна поведінка; облік птахів

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Андрющенко Ю.А., Горлов П.И. План действий по сохранению журавлей в Украине // Журавли Украины. Под ред. П.И.Горлова. – Мелитополь,1999. – С. 106–124. /Andryushchenko Yu.A., Gorlov P.I. Plan deystviy po sokhraneniyu zhuravley v Ukraine // Zhuravli Ukrainy. Pod red. P.I.Gorlova. – Melitopol, 1999. – S. 106–124./

Атемасова Т.А., Атемасов А.А. Предотлетное скопление серого журавля на южной границе ареала // Журавли Евразии (Биология, распространение, миграции). Сб. трудов межд. конф. «Журавли Палеарктики: Биология и охрана». – 2008. – Вып.3. – С. 321–327. /Atemasova T.A., Atemasov A.A. Predotlyotnoye skopleniye serogo zhuravlya na yuzhnoy granitse areala // Zhuravli Yevrasii (Biologiya, rasprostraneniye, migratsii). Sb. trudov mezhd. konf. «Zhuravli Palearktiki: Biologiya i okhrana». – 2008. – Vyp.3. – S. 321–327./

Атемасова Т.А., Атемасов А.А., Баник М.В., Вергелес Ю.И. Серый журавль в Харьковской области: современное распространение и численность // Журавли Украины. Под ред. П.И.Горлова. – Мелитополь, 1999. – С. 24–37. /Atemasova T.A., Atemasov A.A., Banik M.V., Vergeles Yu.I. Seryy zhuravl v Kharkovskoy oblasti: sovremennoye rasprostraneniye i chislennost // Zhuravli Ukrainy. Pod red. P.I.Gorlova. – Melitopol, 1999. – S. 24–37./

Горлов П.И. Предмиграционное скопление серых журавлей на центральном Сиваше // Бранта. – 1998. – №1. – C. 103–110. /Gorlov P.I. Predmigratsionnoye skopleniye serykh zhuravley na tsentralnom Sivashe // Branta. – 1998. – №1. – S. 103–110./

Жила С.Н. О предмиграционных скоплениях серого журавля в районе Полесского заповедника // Журавли Украины. Под ред. П.И.Горлова. – Мелитополь, 1999. – С. 85–89. /Zhila S.N. O predmigratsionnykh skopleniyakh serogo zhuravlya v rayone Polesskogo zapovednika // Zhuravli Ukrainy. Pod. red. P.I.Gorlova. – Melitopol, 1999. – S. 85–89./

Ильюх М.П., Хохлов А.Н. Серый журавль и красавка в Ставропольском крае // Журавли Евразии (Биология, распространение, миграции). Сб. трудов межд. конф. «Журавли Палеарктики: Биология и охрана». – 2008. – Вып. 3. – С. 179–188. /Il’yukh M.P., Khokhlov A.N. Seryy zhuravl i krasavka v Stavropolskom kraye // Zhuravli Yevrasii (Biologia, rasprostraneniye, migrastsii). Sb. trudov mezhd. konf. «Zhuravli Palearktiki: Biologiya i okhrana». – 2008. – Vyp.3.– S. 179–188./

Ильяшенко Е.И. Международный опыт управления скоплениями журавлей в агроландшафтах // Журавли Евразии (биология, распространение, разведение) / Ред. Е.И.Ильяшенко, С.В.Винтер. – М.-Нижний Цасучей, 2015. – Вып.5.– С. 451–486. /Il’yashenko Ye.I. Mezhdunarodnyy opyt upravleniya skopleniyami zhuravley v agrolandshavtakh // Zhuravli Yevrasii (Biologiya, rasprostraneniye, migratsii) / Red. Ye.I.Ilyashenko, S.V.Vinter. – M.-Nizhniy Tsasuchey, 2015. – Vyp.5. – S. 451–486./

Киселев Р.Ю., Мельников В.Н. Предотлетное скопление серого журавля в Клязьминском республиканском боброво-выхухолевом заказнике // Орнитологические исследования в Сев. Евразии. Тез. XII Межд. орнитолог. конф. Сев. Евразии. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2006. – С. 261–262. /Kiselev R.Yu., Melnikov V.N. Predotlyotnoye skopleniye serogo zhuravlya v Klyaz’minskom respublikanskom bobrovo-vykhukholevom zakaznike // Ornitologicheskiye issledovaniya v Sev. Yevrasii. Tez. XII Mezhd. ornitolog. konf. Sev. Yevrasii. – Stavropol: Izd-vo SGU, – 2006. – S. 261–262./

Макаров В.А. Беспокойство на зимних ночевках – один из путей управления популяциями врановых птиц // Вопросы прикладной экологии (природопользования, охотоведения, звероводства). – 1997. – С. 157–158. /Makarov V.A. Bespokoystvo na zimnikh nochyevkakh – odin iz putey upravleniya populyatsiyami vranovykh ptits // Voprosy prikladnoy ekologii (prirodopolzovaniya, okhotovedeniya, zverovodstva). – 1997. – S. 157–158./

Маркин Ю.М. О местах ночевок серого журавля в районе Окского заповедника // Труды Окского гос. заповедника. – Рязань. – 1984. – Вып.15. – С. 231–234. /Markin Yu.M. O mestakh nochevok serogo zhuravlya v rayone Okskogo zapovednika // Trudy Okskogo gos. zapovednika. – Ryazan. – 1984. – Vyp.15. – S. 231–234./

Петрович З.О., Редінов К.О. Виявлення місця скупчення кібчиків (Falco vespertinus L.) у період осінньої міграції в Північно-західному Причорномор’ї // Новітні дослідження соколоподібних та сов: Мат. ІІІ Міжн. наук. конф. «Хижі птахи України». – Кривий Ріг, 2008. – С. 286–289. /Petrovych Z.O., Redinov K.O. Vyyavlennya mistsya skupchennya kibchykiv (Falco vespertinus L.) u period osinnyoyi migratsiyi v Pivnichno–zakhidnomu Prychernomor’yi // Novitni doslidzhennya sokolopodipnykh ta sov: Mat. III mizhn. nauk. konf. «Khyzhi ptakhy Ukrayiny». – Kryvyy Rig, 2008. – S. 286–289./

Пилюга В.И., Гержик И.П. Современные сведения о сером журавле и красавке в Юго-западных областях Украины // Журавли Евразии (Биология, распространение, миграции). – Сб. трудов межд. конф. «Журавли Палеарктики: Биология и охрана». – 2008. – Вып.3. – С. 206–213. /Pilyuga V.I., Gerzhik I.P. Sovremennyye svedeniya o serom zhuravle i krasavke v Yugo-zapadnykh oblastyakh Ukrainy // Zhuravli Yevrasii (Biologiya, rasprostraneniye, migratsii). Sb. Trudov mezhd. konf. «Zhuravli Palearktiki: Biologiya i okhrana». – 2008. – Vyp.3. – S. 206–213./

Пранге Х. Серый журавль в Центральной Европе – гнездование, осенние скопления, миграции, зимовки и охрана // Журавли Евразии (Биология, распространение, миграции). Сб. трудов межд. конф. «Журавли Палеарктики: Биология и охрана». – 2008. – Вып.3. – С. 213–240. /Prange Kh. Seryy zhuravl v Tsentralnoy Yevrope – gnezdovaniye, osenniye skopleniya, migratsii, zimovki i okhrana // Zhuravli Yevrasii (Biologiya, rasprostraneniye, migratsii). Sb. trudov mezhd. konf. «Zhuravli Palearktiki: Biologiya i okhrana». – 2008. – Vyp.3. – S. 213–240./

Пранге Х. Распространение и миграция серых журавлей на западноевропейском пролетном пути // Журавли Евразии (биология, распространение, разведение) / Ред. Е.И.Ильяшенко, С.В.Винтер. – М.-Нижний Цасучей, 2015. – Вып.5. – С. 289–312. /Prange Kh. Rasprostraneniye i migratsiya serykh zhuravley na zapadnoyevropeyskom prolyotnom puti // Zhuravli Yevrasii (biologiya, rasprostraneniye, razvedeniye) / Red. Ye.I.Ilyashenko, S.V.Vinter. – M.-Nizhniy Tsasuchey, 2015. – Vyp.5. –– S. 289–312./

Харагучи Ю. Статус журавлей в Идзуми, Япония // Журавли Евразии (биология, распространение, разведение) / Ред. Е.И.Ильяшенко, С.В.Винтер. – М.-Нижний Цасучей, 2015. – Вып.5. – C. 344–351. /Сharaguchi Yu. Status zhuravley v Idzumi, Yaponiya // Zhuravli Yevrasii (biologiya, rasprostraneniye, razvedeniye) / Red. Ye.I.Ilyashenko, S.V.Vinter. – M.-Nizhniy Tsasuchey, 2015. – Vyp.5. – S. 344–351./

Шевяков В.С. Действие акустических репеллентов на поведение зимующих врановых птиц // VII Всесоюзн. орн. конф.: тез. докл. – Киев: Наукова думка, 1977. – Ч.IІ. – С. 182–183. /Shevyakov V.S. Deystviye akusticheskih repellentov na povedeniye zimuyushchikh vranovykh ptitz // VII Vsesoyuzn. orn. konf.: tez. dokl. – Kyiv: Naukova dumka,1977. – Ch.II. – S. 182–183./

Arkumarev V., Dobrev V., Abebe Y.D. et al. Congregations of wintering Egyptian Vultures Neophron percnopterus in Afar, Ethiopia: present status and implications for conservation // Ostrich. – 2014. – Vol.85, no 2. – P. 139–145.

Armbruster M.J. Characterization of habitat used by whooping cranes during migration // U.S. Fish Wildl. Serv. Biol. Rep. – 1990. – Vol.90, no 4. – P. 1–16.

Beske A.E. Local and migratory movements of radio-tagged juvenile harriers // Raptor Research. – 1982. – No 16. – P. 39–53.

Bildstein K.L. Fluctuations in the number of Northern Harriers (Circus cyaneus hudsonius) at communal roosts in South Central Ohio // Raptor Research. – 1979. – Vol.13, no 2. – P. 40–46.

Bright J.A., Langston R.H.W., Anthony S. Mapped and written guidance in relation to birds and onshore wind energy development in England. – RSPB Research Report № 35. A report by the Royal Society for the Protection of Birds, as part of a programme of work jointly funded by the RSPB and Natural England. – 2009. – 173p.

Casagrande D.G., Beissinger S.R. Evaluation of four methods for estimating parrot population size // The Condor. – 1997. – Vol.99. – P. 445–457.

Clarke R., Watson D. The Hen Harrier Circus cyaneus winter roost survey in Britain and Ireland // Bird Study. – 1990. – Vol.37, no 2. – P. 84–100.

Cougill S., Marsden S.J. Variability in roost size in an Amazona parrot: implications for roost monitoring // J. Field Ornithol. – 2004. – Vol.75, no 1. – P. 67–73.

Darby P.C., Darby P.V., Bennetts R.E. Spatial relationships of foraging and roost sites used by snail kites at lake Kissimmee and water conservation area 3A, Florida. Florida // Field Naturalist. – 1996. – Vol.24, no 1. – P. 1–9.

De Frutos A., Olea P.P. Importance of the premigratory areas for the conservation of Lesser Kestrel: space use and habitat selection during the post-fledging period // Animal Conservation. – 2008. – Vol.11. – P. 224–233.

Derouaux A., Everaert J., Brackx N. et al. Reducing bird mortality caused by high- and very-high-voltage power lines in Belgium. – Final report. Elia and Aves-Natagora, 2012. – 56p.

Donázar J.A., Palacios C.J., Gangoso L. et al. Conservation status and limiting factors in the endangered population of Egyptian vulture (Neophron percnopterus) in the Canary Islands // Biol. Conserv. – 2002. – Vol.107, no 1. – P. 89–97.

Eakle W.L., Bond L., Fuller M.R. et al. Wintering Bald Eagle count trends in the conterminous United States, 1986–2010 // Journal of Raptor Research. – 2015. – Vol.49, no 3. – P. 259–268.

Forest operations and birds in Scottish forests – the law and good practice. – FCS Guidance Note 32: Forest operations and birds in Scottish forests. – 2006. – 14p.

Giroux J.-F., Patterson I.J. Daily movements and habitat use y radio-tagged Pink-footed Geese Anser brachyrhynchus // Wildfowl. – 1995. – No 46. – P. 31–44.

Gerber B.D., Dwyer J.F., Nesbitt S.A. et al. Sandhill Crane (Antigone canadensis) // The Birds of North America (P.G. Rodewald, Ed.). – Ithaca: Cornell Lab of Ornithology, 2014. Retrieved from the Birds of North America. (https://birdsna.org/Species-Account/bna/species/sancra)

Ghalambor C. Conservation assessment of the Pygmy Nuthatch in the Black Hills National Forest, South Dakota and Wyoming. – Custer, South Dakota, 2003. – 60p.

Gnam R., Burchsted A. Population estimates for the Bahama Parrot on Abaco Island, Bahamas // J. Field Ornithol. – 1991. – Vol.62, no 1. – P. 139–146.

Gorenzel W.P., Salmon T.P. Tape-recorded calls disperse American Crows from urban roosts // Wildl. Soc. Bull. – 1993. – Vol. 21. – P. 334–338.

Gorenzel W.P., Blackwell B.F., Simmons G.D. et al. Evaluation of lasers to disperse American Crows Corvus brachyrhychos from urban night roosts // International Journal of Pest Management. – 2002. – Vol.48. – P. 327–331.

Guidelines for raptor conservation during urban and rural land development in British Columbia. – 2013. – 151p.

Guidance. Recommended bird survey methods to inform impact assessment of onshore wind farms. – Scottish Natural Heritage, 2014. – 37p.

Hancock P. The status of globally and nationally threatened birds in Botswana. – 2008. – 34p.

Hen Harrier conservation and the forestry sector in Ireland. – NPWS, 2015. – 50p.

Herrmann T.M., Costina M.I., Costina A.M.A. Roost sites and communal behavior of Andean Condors in Chile // Geographical Review. – 2010. – Vol.100, no 2. – P. 246–262.

Hötker H., Thomsen K.-M., Jeromin H. Impacts on biodiversity of exploitation of renewable energy sources: the example of birds and bats – facts, gaps in knowledge, demands for further research, and ornithological guidelines for the development of renewable energy exploitation. – Bergenhusen: Michael-Otto-Institut im NABU, 2006. – 65p.

Hunter W.C., Peoples L., Collazo J. Partners in Flight. Bird conservation plan for the South Atlantic Coastal Plain. – 2001. – 166p.

Iqbal M.N., Ali S., Irfan M. et al. Population estimation of kites and crows by roost count method in Lahore, Pakistan // Science Letters. – 2015. – Vol.3, no 1. – P. 27–28.

Kessler A.C., Merchant J.W., Allen C.R., Shultz S.D. Impacts of invasive plants on Sandhill Crane (Grus canadensis) roosting habitat // Invasive Plant Science and Management. – 2011. – Vol.4, no 4. – P. 369–377.

Larsen J.K., Madsen J. Effects of wind turbines and other physical elements on field utilization by pink-footed geese (Anser brachyrhynchus): A landscape perspective // Landscape Ecology. – 2000. – Vol.15. – P. 755–764.

Margalida A., Boudet J. Dynamics and temporal variation in age structure at a communal roost of Egyptian Vultures (Neophron percnopterus) in Northeastern Spain // J. Raptor. Res. – 2003. – Vol.37, no 3. – P. 252–256.

Martuscelli P. Ecology and conservation of the Red-tailed Amazon Amazona brasiliensis in south-eastern Brazil // Bird Conservation International. – 1995. – Vol.5, no 2–3. – P. 405–420.

Meeting to identify and elaborate an option for international cooperation on African-Eurasian Migratory raptors under the Convention on Migratory species (Loch Lomond, Scotland, United Kingdom, 22–25 October 2007). – 2007. – 59p.

Moleón M., Bautista J., Madero A. Communal roosting in young Bonelli’s Eagles (Aquila fasciata) // Journal of Raptor Research. – 2011. – Vol.45, no 4. – P. 353–356.

Mott D.F., Boyd F.L. A review of techniques for preventing cormorant depredations at aquaculture facilities in the southeastern United States // Colonial Waterbirds. – 1995. – Vol.18. – P. 176–180.

Mott D.F., Glahn J.F., Smith P.L. et al. An evaluation of winter roost harassment for dispersing double-crested cormorants away from catfish production areas in Mississippi // Wildlife Society Bulletin. – 1998. – Vol.26. – P. 584–591.

Muñoz A.-R., Toxopeus B., Elorriaga J. et al. First record of a communal roost of Short-toed Eagles Circaetus gallicus // Ibis. – 2010. – Vol.152. – P. 173–175.

Murn C., Saeed U., Khan U., Iqbal S. Population and spatial breeding dynamics of a critically endangered oriental White-backed Vulture Gyps bengalensis colony in Sindh Province, Pakistan // Bird Conservation International. – 2014. – Vol.25, no 4. – P. 1–11.

Nemtzov S.C. Relocation of pygmy cormorants Phalacrocorax pygmeus using scare tactics to reduce conflict with fish farmers in the Bet She’an Valley, Israel // Conservation Evidence. – 2005. – Vol.2. – P. 3–5.

Nevada Wildlife Action Plan. Birds. – Nevada Department of Wildlife, 2013. – 70p.

Noga M. Communal roosting and the seasonal dynamics of the hen harrier Circus cyaneus in the Záhorie region // Slovak Raptor Journal. – 2013. – Vol.7. – P. 49–58.

Olea P.P., Vera R., de Frutos A., Robles H. Premigratory communal roosts of the Lesser Kestrel in the Boreal summer // Journal of Raptor Research. – 2004. – Vol.38, no 3. – P. 278–282.

Palatitz P., Fehérvári P., Solt S., Horváth É. Breeding population trends and pre-migration roost site survey of the Red-footed Falcon in Hungary // Ornis Hungarica. – 2015. – Vol.23, no 1. – P. 77–93.

Premuda G. Trends at a roost of Short-toed Eagles Circaetus gallicus over ten years // Avocetta. – 2010. – Vol.34. – P. 63–64.

Rabenold P.P. Family associations in communally roosting Black Vultures // The Auk. – 1986. – Vol.103. – P. 32–41.

Ramsden D.J. Effect of barn conversions on local populations of Barn Owl Tyto alba // Bird Study. – 1998. – Vol.45. – P. 68–76.

Recommended buffer zones and seasonal restrictions for Colorado raptors. – 2008. – 7p.

Saunders P. The problem with parrots: investigating effective sampling techniques for Amazona barbadensis on Bonaire. – A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science and the Diploma of Imperial College London, 2011. – 69p.

Smith K.G., Wittenbrg S.R., Macwhirter R.B., Bildstein K.L. Northern Harrier (Circus cyaneus) // The Birds of North America / Ed. P.G.Rodewald. – Ithaca: Cornell Lab of Ornithology, 2011. Retrieved from the Birds of North America. (https://birdsna.org/Species-Account/bna/species/norhar)

Snyder N., McGowan P., Gilardi J., Grajal A. Parrots. Status survey and conservation action plan 2000–2004. – IUCN, Gland, Switzerland, 2000. – 194p.

Sparling D.W., Krapu G.L. Communal roosting and foraging behavior of staging Sandhill Cranes // Wilson Bull. – 1994. – Vol.106, no 1. – P. 62–77.

Tobin M.E., King D.T., Dorr B.S. et al. Effect of roost harassment on cormorant movements and roosting in the delta region of Mississippi // Waterbirds. – 2002. – Vol.25. – P. 44–51.

Town B.E. Conservation plan for Bald Eagles in New York State. – New York State Department of Environmental Conservation. Division of fish, wildlife and marine resources Bureau of wildlife. – 2015. – 55p.

Urbanek R.P., Lewis J.C. Whooping Crane (Grus americana) // The Birds of North America / Ed. P.G.Rodewald. – Ithaca: Cornell Lab of Ornithology, 2015. Retrieved from the Birds of North America. (https://birdsna.org/Species-Account/bna/species/whocra)

Verma A., Prakash V. Winter roost habitat use by Eurasian Marsh Harriers Circus aeruginosus in and around Keoladeo National Park, Bharatpur, Rajasthan, India // Forktail. – 2007. – Vol.23. – P. 17–21.

Verma A., Sharma D. Some obsevations of the Pallid Harrier Circus macrourus from Keoladeo National Park, Rajasthan, India // Indian Birds. – 2013. – Vol.8, no 2. – P. 33–36.

Vickery J.A., Gill J.A. Managing grassland for wild geese in Britain: a review // Biological Conservation. – 1999. – Vol.89. – P. 93–106.

Watts B.D., Mojica E.K. Use of satellite transmitters to delineate Bald Eagle communal roosts within the upper Chesapeake Bay // Journal of Raptor Research. – 2012. – Vol.46, no 1. – P. 121–128.

Whittington D.M., Allen G.T. Guidelines for raptor conservation in the Western United States. – U.S. Fish and Wildlife Service, Region 9. Division of Migratory Bird Management, Washington DC. – 2008. – 158p.

Williams D.R., Pople R.G., Showler D.A. et al. Bird conservation: global evidance for the effects of interventions. – Exeter, Pelagic Publishing, 2012. – 704p.

Wisconsin Whooping Crane Management Plan. – Wisconsin Department of Natural Resources, 2006. – 91p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.