До питання про стан мікробоценозів риб та роль мікроорганізмів роду Bacillus при гербіцидному забрудненні водойм

О. В. Барбухо

Анотація


Відмічено суттєве зниження кількості представників роду Bacillus у складі мікробоценозу кишкового тракту, шкіри і зябер коропа при різному рівні токсичності середовища, обумовленому забрудненням гліфосатом, і встановлена їх індикаторна значимість. Проведено кореляційний аналіз, який показав, що найбільш тісний зв’язок між концентрацією гліфосату у воді та кількістю клітин роду Bacillus у складі мікрофлори риб характерний для шкіри та зябер коропа, а тому для оцінки рівня токсичного забруднення гідроекосистем доцільно використовувати ці тканини. В результаті проведення регресійного аналізу представлено моделі регресії, зокрема й множинну регресійну модель з двома незалежними змінними, що дозволяють спрогнозувати концентрацію гліфосату у воді за експериментально встановленими показниками кількості клітин роду Bacillus у цих тканинах. Запропоновані моделі можуть використовуватись для визначення гербіцидного забруднення водойм, зокрема розрахунку кількості гліфосата у воді, за умови акваріумного утримання риб та відповідності значення усіх факторів, що можуть вплинути на чисельність бактерій, умовам експерименту. Запропоновано використовувати мікроорганізми роду Bacillus на шкірі і зябрах риб як індикаторний показник для діагностики токсикологічної обстановки у водоймах.


Ключові слова


гербіцид; гліфосат; дворічки коропа; мікробоценоз; зябра; шкіра; кишковик; слиз кишковика; мікроорганізми роду Васillus

Повний текст:

PDF

Посилання


Бычкова Л.И., Юхименко Л.Н., Можарова А.И. Микробиоценоз как индикатор экологического состояния водной среды и рыбы // Проблемы охраны здоровья рыб в аквакультуре. Науч.-практ. конф.: тез. докл. – М., 2000. – С. 42–43. /Bychkova L.I., Yukhimenko L.N., Mozharova A.I. Mikrobiotsenoz kak indikator ekologicheskogo sostoyaniya vodnoy sredy i ryby // Problemy okhrany zdorovya ryb v akvakulture. Nauch.-prakt. konf.: tez. dokl. – M., 2000. – S. 42–43./

Вовк Н.І. Іхтіопатологічний моніторинг рибогосподарських водойм України. Автореф. дис. … д-ра с.-г. наук / 03.00.16 – екологія. – Київ, 2002. – 36с. /Vovk N.І. Іkhtіopatologіchny monіtoryng rybogospodars'kykh vodoym Ukrayiny: avtoref. dis. … d-ra s.-g. nauk / 03.00.16 – ekologіya. – Kyiv, 2002. – 36s./

Грищенко Л.К., Смирнов В.Б. Микрофлора карпов при выращивании в тепловодных хозяйствах // Итоги научно-практических работ в ихтиологии. – М.: Россельхозакадемия, 1997. – С. 48–50. /Grishchenko L.K., Smirnov V.B. Mikroflora karpov pri vyrashchivanii v teplovodnykh khozyaystvakh // Itogi nauchno-prakticheskikh rabot v ikhtiologii. – M.: Rossel'khozakademiya, 1997. – S. 48–50./

Доповнення до переліку пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. – Київ, 2009. – 304с. /Dopovnennya do perelіku pestytsydіv ta agrokhіmіkatіv, dozvolenykh do vykoristannya v Ukrayinі. Mіnіsterstvo okhorony navkolyshn'yogo pryrodnogo seredovyshcha Ukrayiny. – Kyyiv, 2009. – 304s./

Жиденко А.А., Мищенко Т.В., Полетай В.М. Влияние гербицидов различной химической структуры на липидный обмен в печени карпа // Укр. биохим. журнал. – 2010. – T.82, №42. – С. 179. /Zhidenko A.A., Mishchenko T.V., Poletay V.M. Vliyaniye gerbitsidov razlichnoy khimicheskoy struktury na lipidnyy obmen v pecheni karpa // Ukr. biokhim. zhurnal. – 2010. – T.82, №42. – S. 179./

Зубкова Л.А. Бактериальная флора органов и тканей сазана (Cyprinus carpio) // Труды Касп. НИИРХ. – 1965. – Т.20. – С. 117–121. /Zubkova L.A. Bakterial'naya flora organov i tkaney sazana (Cyprinus carpio) // Trudy Kasp. NIIRKh. – 1965. – T.20. – S. 117–121./

Зубкова Л.А. К вопросу о нормальной микрофлоре волжского судака (Lucioperca lucioperca) // Труды Касп. НИИРХ. – 1966. – Т.22. – С. 81–85. /Zubkova L.A. K voprosu o normal'noy mikroflore volzhskogo sudaka (Lucioperca lucioperca) // Trudy Kasp. NIIRKh. – 1966. – T.22. – S. 81–85./

Коваленко О.М., Жиденко А.О. Гістологічні зміни в організмі риб під впливом пестицидів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: біологія. – 2005. – T.26, №3. – С. 208–210. /Kovalenko O.M., Zhidenko A.O. Gіstologіchnі zmіny v organіzmі ryb pіd vplyvom pestytsydіv // Naukovі zapysky Ternopіl's'kogo natsіonal'nogo pedagogіchnogo unіversytetu іm. V. Gnatyuka. Serіya: bіologіya. – 2005. – T.26, №3. – S. 208–210./

Краткий определитель бактерий Берджи / Под ред. Дж. Хоулт. – Москва: Мир, 1980. – 495с. /Kratkiy opredelitel' bakteriy Berdzhi / Pod red. Dzh. Hoult. – Moskva: Mir, 1980. – 495s./

Кузнецова Е.М., Чмиль В.Д. Глифосат: поведение в окружающей среде и уровни остатков // Современные проблемы токсикологии. – 2010. – №1. – С. 87–95. /Kuznetsova Ye.M., Chmil' V.D. Glifosat: povedeniye v okruzhayushchey srede i urovni ostatkov // Sovremennyye problemy toksikologii. – 2010. – №1. – S. 87–95./

Кузьмина В.В. Защитная функция пищеварительного тракта рыб // Вопросы ихтиологии. – 1995. – T.35, №1. – С. 86–93. /Kuz'mina V.V. Zashchitnaya funktsiya pishchevaritel'nogo trakta ryb // Voprosy ikhtiologii. – 1995. – T.35, №1. – S. 86–93./

Лакин Г.Ф. Биометрия. – Москва: Высшая школа, 1990. – 352с. /Lakin G.F. Biometriya. – Moskva: Vysshaya shkola, 1990. – 352s./

Ларцева Л.В., Катунин Д.Н. Микрофлора рыб – биоиндикатор загрязнения дельты Волги // Водные биоресурсы, воспроизводство и экология гидробионтов. – Москва: ВНИИПРХ, 1993. – Вып.69. – С. 155–163. /Lartseva L.V., Katunin D.N. Mikroflora ryb – bioindikator zagryazneniya del'ty Volgi // Vodnyye bioresursy, vosproizvodstvo i ekologiya gidrobiontov. – Moskva: VNIIPRKh, 1993. – Vyp.69. – S. 155–163./

Методы общей бактериологии. Т.3 / Под ред. Ф.Герхардта. – Москва: Мир, 1984. – 264с. /Metody obshchey bakteriologii. T.3 / Pod red. F.Gerkhardta. – Moskva: Mir, 1984. – 264s./

Мусселиус В.А., Ванятинский В.Ф., Вихман А.А. и др. Лабораторный практикум по болезням рыб. – Москва: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 296с. /Musselius V.A., Vanyatinskiy V.F., Vikhman A.A. i dr. Laboratornyy praktikum po boleznyam ryb. – Moskva: Legkaya i pishchevaya promyshlennost', 1983. – 296s./

Никитенко В.И., Копылов В.А., Никитенко М.В. Транслокация бактерий из желудочно-кишечного тракта – естественный защитный механизм // Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. – 2004. – № 2–3. – С. 16–18. /Nikitenko V.I., Kopylov V.A., Nikitenko M.V. Translokatsiya bakteriy iz zheludochno-kishechnogo trakta – yestestvennyy zashchitnyy mekhanizm // Gastroenterologiya Sankt-Peterburga. – 2004. – № 2–3. – S. 16–18./

Онисковець М. Показники імунного статусу риб у біомоніторингу важких металів у навколишньому середовищі // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2012. – Вип.60. – С. 190–197. /Onyskovets' M. Pokaznyky іmunnogo statusu ryb u bіomonіtoryngu vazhkykh metalіv u navkolyshn'omu seredovyshchі // Vіsnyk L'vіvs'kogo unіversytetu. Serіya bіologіchna. – 2012. – Vyp.60. – S. 190–197./

Панин С.А. Эколого-токсикологические аспекты аквакультуры // Биологические основы аквакультуры в морях европейской части СССР. – Москва: Наука, 1985. – С. 65–72. /Panin S.A. Ekologo–toksikologicheskiye aspekty akvakul'tury // Biologicheskiye osnovy akvakul'tury v moryakh yevropeyskoy chasti SSSR. – Moskva: Nauka, 1985. – S. 65–72./

Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні: спец. вип. журналу «Пропозиція нова» / Під ред. В.У.Ящук, Д.В.Іванова, Р.М.Кривошея та ін.; Міністерство екології та природних ресурсів України. – Київ: Юнівест Медіа, 2012. – 831c. /Perelіk pestytsydіv і agrokhіmіkatіv, dozvolenykh do vykorystannya v Ukrayinі: spets. vyp. zhurnalu «Propozytsіya nova» / Pіd red. V.U.Yashchuk, D.V.Іvanova, R.M.Kryvosheya ta іn.; Mіnіsterstvo ekologіyi ta pryrodnykh resursіv Ukrayiny. – Kyiv: Yunіvest Medіa, 2012. – 831s./

Просяная В.В., Хуторной П.Б. Бактериальная флора белого амура в условиях неудовлетворительного гидрохимического режима // Сб. научных трудов. – Москва: ВНИИПРХ, 1979. – Вып.23. – С. 66–68. /Prosyanaya V.V., Khutornoy P.B. Bakterial'naya flora belogo amura v usloviyakh neudovletvoritel'nogo gidrokhimicheskogo rezhima // Sb. nauchnykh trudov. – Moskva: VNIIPRKh, 1979. – Vyp.23. – S. 66–68./

Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика. – Москва: Высшая школа, 1973. – 320с. /Rokitskiy P.F. Biologicheskaya statistika. – Moskva: Vysshaya shkola, 1973. – 320s./

Смирнов В.В., Резник С.Р., Василевская И.А. Спорообразующие аэробные бактерии – продуценты биологически активных веществ. – Киев: Наукова думка, 1982. – 280с. /Smirnov V.V., Reznik S.R., Vasilevskaya I.A. Sporoobrazuyushchiye aerobnye bakterii – produtsenty biologicheski aktivnykh veshchestv. – Kiyev: Naukova dumka, 1982. – 280s./

Смирнов В.В., Резник С.Р., Сорокулова И.Б. Методические рекомендации по выделению и идентификации бактерий рода Bacillus из организма человека и животных. – Киев: Изд-во АН СССР, 1983. – 50с. /Smirnov V.V., Reznik S.R., Sorokulova I.B. Metodicheskiye rekomendatsii po vydeleniyu i identifikatsii bakteriy roda Bacillus iz organizma cheloveka i zhivotnykh. – Kiyev: Izd-vo AN SSSR, 1983. – 50s./

Смирнов В.В., Сорокулова И.Б., Пинчук И.В. Бактерии рода Bacillus – перспективный источник биологически активных веществ // Мікробіологічний журнал. – 2001. – Т.63, №1. – С. 72–79. /Smirnov V.V., Sorokulova I.B., Pinchuk I.V. Bakterii roda Bacillus – perspektivnyy istochnik biologicheski aktivnykh veshchestv // Mіkrobіologіchnyy zhurnal. – 2001. – T.63, №1. – S. 72–79./

Смірнов В.В., Косюк І.В. Адгезивні властивості бактерій роду Bacillus – компонентів пробіотика // Мікробіологічний журнал. – 1997. – Т.59, №6. – С. 36–43. /Smіrnov V.V., Kosyuk І.V. Adgezyvnі vlastyvostі bakterіy rodu Bacillus – komponentіv probіotyka // Mіkrobіologіchnyy zhurnal. – 1997. – T.59, №6. – S. 36–43./

Справочник по пестицидам: гигиена, применение, токсикология / Под ред. А.В.Павлова. – Киев: Урожай, 1986. – 432с. /Spravochnik po pestitsidam: gigiyena, primeneniye, toksikologiya / Pod red. A.V.Pavlova. – Kiyev: Urozhay, 1986. – 432s./

Суслова М.Ю. Распространение и разнообразие спорообразующих бактерий рода Bacillus в водных экосистемах. Автореф. дис. … канд. биол. наук / 03.00.16, 03.00.07 – экология. – Улан-Удэ, 2007. – 20с. /Suslova M.Yu. Rasprostraneniye i raznoobraziye sporoobrazuyushchikh bakteriy roda Bacillus v vodnykh ekosistemakh. Avtoref. dis. … kand. biol. nauk / 03.00.16, 03.00.07 – ekologiya. – Ulan-Ude, 2007. – 20s./

Теппер Е.З., Шильникова В.К., Переверзева Г.И. Практикум по микробиологии. – Москва: Агропромиздат, 1987. – 239с. /Tepper Ye.Z., Shil'nikova V.K., Pereverzeva G.I. Praktikum po mikrobiologii. – Moskva: Agropromizdat, 1987. – 239s./

Хлебович В.В. Акклимация животных организмов. – Ленинград: Наука, 1981. – 136с. /Khlebovich V.V. Akklimatsiya zhivotnykh organizmov. – Leningrad: Nauka, 1981. – 136s./

Чахава О.В., Горская Е.М., Рубан С.З. Микробиологические и иммунологические основы гнотобиологии. – Москва: Медицина, 1982. – 159с. /Chakhava O.V., Gorskaya Ye.M., Ruban S.Z. Mikrobiologicheskiye i immunologicheskiye osnovy gnotobiologii. – Moskva: Meditsina, 1982. – 159s./

Bowers A., Alexander J.B. In vitro and in vivo passage of bacteria across restricted areas and isolated tissues of trout, Salmo trutta and S. gairdneri // Journal of Fish Diseases. – 1982. – Vol.5, no 2. – Р. 145–151.

Crabbé P., Nash D., Bazin H. et al. Immunohistochemical observations on lymphoid tissues from conventional and germ-free mice // Laboratory Investigation. – 1970. – Vol.22, no 5. – С. 448–457.

Haenel H., Schulze J. Contributions of gnotobiology to nutrition science // Folia Microbiologica. – 1979. – Vol.24, no 3. – Р. 197–204.

Margolis L. Aerobic bacteria in the intestines and slim of the pike (Esox lucius) // Revue Canadienne de Biologie. – 1953. – Vol.11. – Р. 20–48.

Trust T.J., Bull L.M., Currie B.R., Buckley J.T. Obligate anaerobic bacteria in the gastrointestinal microflora of the Grass carp (Ctenopharyngodon idella), Gold fish (Carassius auratus), and Rainbow trout (Salmo gairdneri) // Journal of the Fisheries Research Board of Canada. – 1979. – Vol.36, no 10. – Р. 1174–1179.

Trust T.J., Sparrow R.A.Н. The bacterial flora in the alimentary tract of freshwater salmonid fishes // Canadian Journal of Microbiology. – 1974. – Vol.20, no 9. – Р. 1219–1228.

Tzannetis S., Papavassiliou J. In vitro antagonism by bacteriocin-like substances between bacteria of normal and transient flora of surface brachish water // Lab. 6-th Symp. Microb. Ecol. – 1992. – No 6. – Р.236.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.